[an error occurred while processing the directive]

Aktualizacja: 14 grudnia 2011 roku

Fundacja teleskopu SALT w Polsce

W dniu 19 lipca 2001 r. został podpisany akt notarialny o ustanowieniu Fundacji teleskopu SALT w Polsce. Ukonstytuowały się również wszystkie organy Fundacji, a więc Rada Fundacji, Zarząd i Rada Użytkowników. Do uprawnień każdego z Fundatorów należało powołanie członka Rady Fundacji.

W dniu 16 października 2001 r. Fundacja Teleskopu SALT w Polsce została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053350 (Załącznik 3 - Akt rejestracji Fundacji Teleskopu SALT w Polsce).


Cele statutowe Fundacji:

Celem Fundacji jest wspieranie astronomii polskiej, a w szczególności:

- tworzenie bazy materialnej dla budowy i ekspolatacji teleskopu SALT

- tworzenie bazy materialnej dla innych przedsięwzięć aparaturowych związanych z badaniami astronomicznymi satelitarnymi i naziemnymi

- propagowanie idei Fundacji w kraju i za granicą

- gromadzenie środków finansowych na potrzeby Fundacji

- popieranie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej

- organizowanie sympozjów i konferencji naukowych

- wspieranie statutowej działalności towarzystw naukowych i placówek naukowych, których zadania są zbieżne z celami Fundacji


Sponsorowanie Fundacji:

Krajowe osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej równowartości w złotych kwoty 10 000 USD, lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej, lub łącznej, w wysokości równej co najmniej równowartości 10 000 USD, uzyskują, o ile wyrażą takie życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

Sponsorzy Fundacji otrzymają dyplom oraz medal potwierdzający przyznany im tytuł.

Oficjalny skład organów Fundacji przedstawia się następująco:


Rada Fundacji

dr hab. Katarzyna Otmianowska-Mazur - UJ

dr hab. Andrzej Niedzielski - UMK

prof. dr hab. Romuald Tylenda - CAMK PAN

prof. dr hab. Edwin Wnuk - UAM

prof. dr hab. Mikołaj Jerzykiewicz - UWr


Do zadań Rady Fundacji należy między innymi:

- powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,

- wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

- zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

- ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

- wybór Rady Użytkowników telskopu SALT, spośród osób zaproponowanych przez dyrektorów instytucji astronomicznych w Polsce.


Zarząd Fundacji

dr hab. Krzysztof Gęsicki - UMK

dr hab. Mirosław Giersz - CAMK PAN

prof. dr hab. Tadeusz Michałowski - UAM

prof. dr hab. Andrzej Pigulski - UWr

prof. dr hab. Marek Sarna - CAMK PAN

prof. dr hab. Staniśław Zoła - UJ


Do zadań Zarządu Fundacji należy między innymi:

- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz zarządzanie majątkiem i finansami,

- uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

- realizacja programów działania Fundacji.


Rada Użytkowników

prof. dr hab. Janusz Kałużny - CAMK PAN

dr Grzegorz Kopacki - UWr

dr hab Tomasz Kwiatkowski - UAM

prof. dr hab. Marek Sarna - CAMK PAN

dr hab. Toma Tomov - UMK

prof. dr hab. Stanisław Zola - UJ


Do zadań Rady Użytkowników należy:

- informowanie środowiska astronomicznego o terminach i formach akładania aplikacji o realizację projektów obserwacyjnych na teleskopie SALT,

- ocena merytoryczna oraz ranking propozali na gwarantowany czas polski na teleskopie SALT,

- selekcja polskich projektów kierowanych do realizacji na teleskopie SALT.