PL EN


Fundacja teleskopu SALT w Polsce

W dniu 19 lipca 2001 r. został podpisany akt notarialny o ustanowieniu Fundacji teleskopu SALT w Polsce. Ukonstytuowały się również wszystkie organy Fundacji, a więc Rada Fundacji, Zarząd i Rada Użytkowników. Do uprawnień każdego z Fundatorów należało powołanie członka Rady Fundacji.

W dniu 16 października 2001&nbps;r. Fundacja Teleskopu SALT w Polsce została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053350 (Załącznik 3 - Akt rejestracji Fundacji Teleskopu SALT w Polsce).


Cele statutowe Fundacji:

Celem Fundacji jest wspieranie astronomii polskiej, a w szczególności:

 • tworzenie bazy materialnej dla budowy i ekspolatacji teleskopu SALT
 • tworzenie bazy materialnej dla innych przedsięwzięć aparaturowych związanych z badaniami astronomicznymi satelitarnymi i naziemnymi
 • propagowanie idei Fundacji w kraju i za granicą
 • gromadzenie środków finansowych na potrzeby Fundacji
 • popieranie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej
 • organizowanie sympozjów i konferencji naukowych
 • wspieranie statutowej działalności towarzystw naukowych i placówek naukowych, których zadania są zbieżne z celami Fundacji

Sponsorowanie Fundacji:

Krajowe osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej równowartości w złotych kwoty 10 000 USD, lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej, lub łącznej, w wysokości równej co najmniej równowartości 10 000 USD, uzyskują, o ile wyrażą takie życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

Sponsorzy Fundacji otrzymają dyplom oraz medal potwierdzający przyznany im tytuł.

Oficjalny skład organów Fundacji przedstawia się następująco:


Rada Fundacji

prof. dr hab. Mikołaj Jerzykiewicz - UWr

dr hab. Agnieszka Kryszczyńska - UAM

prof. dr hab. Joanna Mikołajewska - CAMK PAN (przewodnicząca)

prof. dr hab. Andrzej Niedzielski - UMK

prof. dr hab. Marek Urbanik - UJ


Do zadań Rady Fundacji należy między innymi:

 • powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 • zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
 • ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 • wybór Rady Użytkowników telskopu SALT, spośród osób zaproponowanych przez dyrektorów instytucji astronomicznych w Polsce.

Zarząd Fundacji

dr hab. Krzysztof Gęsicki - UMK

prof. dr hab. Mirosław Giersz - CAMK PAN

prof. dr hab. Tadeusz Michałowski - UAM

prof. dr hab. Andrzej Pigulski - UWr

prof. dr hab. Marek Sarna - CAMK PAN

prof. dr hab. Stanisław Zoła - UJ


Do zadań Zarządu Fundacji należy między innymi:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz zarządzanie majątkiem i finansami,
 • uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 • realizacja programów działania Fundacji.

Rada Użytkowników

prof. dr hab. Joanna Mikołajewska - CAMK PAN

dr Grzegorz Kopacki - UWr

dr hab Tomasz Kwiatkowski - UAM (przewodniczący)

prof. dr hab. Marek Sarna - CAMK PAN

dr hab. Toma Tomov - UMK

dr hab. Agnieszka Pollo - UJ


Do zadań Rady Użytkowników należy:

 • informowanie środowiska astronomicznego o terminach i formach akładania aplikacji o realizację projektów obserwacyjnych na teleskopie SALT,
 • ocena merytoryczna oraz ranking propozali na gwarantowany czas polski na teleskopie SALT,
 • selekcja polskich projektów kierowanych do realizacji na teleskopie SALT.


Deklaracja dostępności       |       Webmaster: pych@camk.edu.pl